ตรวจสอบรายงานการจัดทำแผนเงินบำรุง รพ.สต.

หน่วยบริการ รพ.สต. สสอ. สสจ.